หัวหน้าโครงการ ปัจจุบัน

หัวหน้าโครงการ (ปัจจุบัน)


1.  การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์

ทุนอุดหนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน พ.ศ. 2552-2554 (จำนวน 7,000,000 บาท) 

2.  การประยุกต์ใช้แบคทีเรียที่เจริญครอบครองรากในการควบคุมโรครากเน่าของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์

ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552-2555 (จำนวน 310,000 บาท)

3.  การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคขององุ่น  (โครงการย่อยในชุดโครงการวิจัยการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย)

ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551-2556 (พ.ศ. 2551 จำนวน 220,000 บาท, พ.ศ. 2552 จำนวน 140,000 บาท)