บทสัมภาษณ์ และบทความ

1.  บทสัมภาษณ์เรื่อง หยุดโรคใบไหม้หน้าวัวด้วยไตรโคเดอร์มา  ตีพิมพ์ในวารสารไม้ดอกไม้ประดับ ปีที่ 5 ฉบับที่ 50  พ.ศ. 2548 หน้า 35-38.

2.  บทสัมภาษณ์เรื่อง มหัศจรรย์เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อเกษตรกรไทย ตีพิมพ์ในวารสารเกษตรเมืองไทย  ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 หน้า 9-19.

3.  บทสัมภาษณ์เรื่อง เชื้อราไตรโคเดอร์มาชักนำให้พืชต้านทานต่อโรคได้ ตีพิมพ์ในวารสารเมืองเกษตร เมืองไม้ผล ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 เดือนพฤศจิกายน 2547 หน้า 83-85.

4.  บทสัมภาษณ์เรื่อง ชาวสวนยืนยันใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาแก้ปัญหาโรคแคงเกอร์ในมะนาวได้ ตีพิมพ์ในวารสารเมืองเกษตร เมืองไม้ผล ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 เดือนพฤศจิกายน 2547 หน้า 60-62.

5.  บทสัมภาษณ์เรื่อง ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช : งานวิจัยเด่นของ ผศ.ดร. จิระเดช แจ่มสว่าง ตีพิมพ์ในวารสารเมืองเกษตร เมืองไม้ผล ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 เดือนตุลาคม 2547 หน้า 85-90.

6.  บทความเรื่อง พบเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ใหม่ ควบคุมเชื้อราโรคพืชได้ดี/ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช. ตีพิมพ์ในวารสารเมืองเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ. พ.ศ. 2546 หน้า 80-81.

7.  บทความเรื่อง การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) เพื่อใช้ในการควบคุมโรคพืช ตีพิมพ์ในวารสาร Lab-Today. พ.ศ. 2546 หน้า 20-23.