วารสาร (สื่อสิ่งพิมพ์)

1.  จิระเดช แจ่มสว่าง วรรณวิไล อินทนู และพราวมาส เจริญรักษ์. 2553. ผลของการใช้เชื้อราไตร-โคเดอร์มาเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวและคุณภาพข้าว ใน จากแฟ้มงานวิจัยสู่ชาวสวน รวบรวมโดย ปานศิริ นิบุญธรรม. เคหการเกษตร 35(1):199-200.

2.  จิระเดช แจ่มสว่าง. 2553. การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคของมะนาว, น. 91-98 ใน เปรม ณ สงขลา, บรรณาธิการ. การลงทุนสร้างสวนมะนาวเชิงธุรกิจมืออาชีพ. เคหการเกษตร, กรุงเทพฯ

3.  จิระเดช แจ่มสว่าง. 2552. การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคใบปื้นเหลืองกล้วยไม้ (ตอนจบ). เคหการเกษตร 33(11):207-211.

4.  จิระเดช แจ่มสว่าง. 2552. การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคใบปื้นเหลืองกล้วยไม้ (1). เคหการเกษตร 33(10):201-205.

5.  จิระเดช แจ่มสว่าง. 2552. การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคแคงเกอร์ของมะนาว. เคหการเกษตร 33(7):109-110.

6.  จิระเดช แจ่มสว่าง. 2552. ไตรโคเดอร์มา:เชื้อราทางเลือกสำหรับการควบคุมโรคพืช. เคหการเกษตร 33(2):205-206.

7.  จิระเดช แจ่มสว่าง. 2551. การเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา. เคหการเกษตร 32(7):220-226.

8.  จิระเดช แจ่มสว่าง. 2550. เชื้อราไตรโคเดอร์มาแก้ปัญหาโรครากเน่าในผักไฮโดรโพนิกส์ได้ผลจริง (ตอนที่ 3). เคหการเกษตร 31(12):167-171.

9.  จิระเดช แจ่มสว่าง. 2550. เชื้อราไตรโคเดอร์มาแก้ปัญหาโรครากเน่าในผักไฮโดรโพนิกส์ได้ผลจริง (ตอนที่ 2). เคหการเกษตร 31(11):149-154.

10.  จิระเดช แจ่มสว่าง. 2550. เชื้อราไตรโคเดอร์มาแก้ปัญหาโรครากเน่าในผักไฮโดรโพนิกส์ได้ผลจริง (ตอนที่ 1). เคหการเกษตร 31(10):176-180.