Photo: 2009-07-09 นิทรรศการ “การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าว”

Photo: 2009-07-09 นิทรรศการ “การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าว”

จิระเดช แจ่มสว่าง No Comment
photo

จัดนิทรรศการเผยแพร่ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา ภายใต้โครงการ การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์
ณ งานประชุมวิชาการประจำปี 2552 “โอกาสการเกษตรไทย ภายใต้วิกฤตโลก”
จัดโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

วันที่ 9-10 ก.ค.52
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพ ฯ

09-Jul-2009 16:04, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200
09-Jul-2009 16:04, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200
09-Jul-2009 15:53, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 200
09-Jul-2009 17:07, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 2.8, 6.2mm, 0.077 sec, ISO 200
08-Jul-2009 17:26, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 3.2, 7.23mm, 0.125 sec, ISO 250
 
09-Jul-2009 08:51, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 2.8, 6.2mm, 0.1 sec, ISO 250
09-Jul-2009 08:50, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 2.8, 6.2mm, 0.125 sec, ISO 250
09-Jul-2009 08:51, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 2.8, 6.2mm, 0.067 sec, ISO 250
09-Jul-2009 08:52, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 2.8, 6.2mm, 0.067 sec, ISO 250
09-Jul-2009 08:55, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 3.2, 8.295mm, 0.125 sec, ISO 250