Photo: 2010-12-17 การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์ “ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม”

Photo: 2010-12-17 การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์ “ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม”

จิระเดช แจ่มสว่าง No Comment
photo

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์ “ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม”

วันที่ 15-17 ธันวาคม 2553.
ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, กรุงเทพ ฯ.

15-Dec-2010 09:11, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 4.9, 18.6mm, 0.1 sec, ISO 200
15-Dec-2010 13:02, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 2.8, 6.2mm, 0.077 sec, ISO 200
15-Dec-2010 16:22, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 4.9, 18.6mm, 0.125 sec, ISO 200
15-Dec-2010 16:47, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 2.8, 6.2mm, 0.017 sec, ISO 250
15-Dec-2010 16:56, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 2.8, 6.2mm, 0.1 sec, ISO 200
 
15-Dec-2010 16:29, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 2.8, 6.2mm, 0.125 sec, ISO 200
15-Dec-2010 16:29, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 2.8, 6.2mm, 0.167 sec, ISO 200
15-Dec-2010 17:00, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 2.8, 6.2mm, 0.077 sec, ISO 200
15-Dec-2010 16:48, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 3.2, 8.295mm, 0.017 sec, ISO 250
15-Dec-2010 16:52, Canon Canon DIGITAL IXUS 80 IS, 3.2, 7.23mm, 0.125 sec, ISO 200