ผู้ร่วมโครงการ ปัจจุบัน

ผู้ร่วมโครงการ (ปัจจุบัน)


1.  การถ่ายทอดงานวิจัยด้านการควบคุมโรคพืช และตรวจสุขภาพพืช

ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553

2.  การคัดเลือกเชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผักบางชนิด

ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.  2551-2553