ผู้ร่วมโครงการ ในอดีต

ผู้ร่วมโครงการ


1.  การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อสนับสนุนการผลิตพืชในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม และเกษตรอินทรีย์

ห้องปฏิบัติการควบคุมโรคพืชโดยชีวภาพ พ.ศ. 2552-2553

2.  การถ่ายทอดงานวิจัยด้านโรคพืช และบริการตรวจสุขภาพพืช

ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552

3.  การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อสนับสนุนการผลิตพืชในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม และเกษตรอินทรีย์

ห้องปฏิบัติการควบคุมโรคพืชโดยชีวภาพ พ.ศ. 2551-2552

4.  การพัฒนาการผลิตและรูปแบบของแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสโดยชีววิธี

ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549-2552

5.  การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อสนับสนุนการผลิตพืชในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมและเกษตรอินทรีย์

ห้องปฏิบัติการควบคุมโรคพืชโดยชีวภาพ พ.ศ. 2549-2551

6.  การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อสนับสนุนการผลิตพืชในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมและเกษตรอินทรีย์

ห้องปฏิบัติการควบคุมโรคพืชโดยชีวภาพ พ.ศ. 2548-2549

7.  การพัฒนาใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช

โครงการพัฒนาวิชาการร่วมกับบริษัทไทยอโกรเทค เซอร์วิส จำกัด ธันวาคม 2546 – ตุลาคม 2547

8.  การควบคุมโรคทางดินของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Pythium ด้วยเชื้อราปฏิปักษ์ และการจัดการดิน

พ.ศ. 2545-2548

9.  การควบคุมโรคแอนแทรคโนสโดยชีววิธีด้วยการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่แยกได้จากผิวพืช  

ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545-2548

10.  การคัดเลือกและการใช้จุลินทรีย์ที่แยกได้จากผิวของพืชในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชบนใบโดยชีววิธี

ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545-2546

11.  การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราไตรโคเดอร์มาด้วยเทคนิคลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2543-2544