ประวัติ

banner

   รศ. ดร. จิระเดช แจ่มสว่าง

   Assoc. Prof. Dr. Chiradej Chamswarng


 

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ
  • การผลิตและการประยุกต์ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช
  • โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
  • โรคระบบรากของพืช
  • นิเวศวิทยาของเชื้อราสาเหตุโรคพืช
  • การควบคุมโดยชีววิธี

 

ประวัติการศึกษา

ปีที่จบการศึกษา ระดับปริญญา ปริญญา    สาขาวิชา ชื่อสถาบันฯ ประเทศ
2517 ปริญญาตรี วท.บเกษตรศาสตร์ โรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
2519 ปริญญาโท วท.มเกษตรศาสตร์ โรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
2527 ปริญญาเอก Ph.D (Plant Pathology) โรคพืช มหาวิทยาลัยวอชิงตันเสตท
(ทุนมูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร์)
สหรัฐอเมริกา