Photo: 2005-11-02 การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “อารักขาพืช เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

Photo: 2005-11-02 การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “อารักขาพืช เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

จิระเดช แจ่มสว่าง No Comment
photo

การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “อารักขาพืช เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

2-4 พฤศจิกายน 2548
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่

02-Nov-2005 17:49, Canon Canon EOS 300D DIGITAL, 5.0, 38.0mm, 0.017 sec, ISO 800
02-Nov-2005 17:51, Canon Canon EOS 300D DIGITAL, 4.0, 27.0mm, 0.017 sec, ISO 800
02-Nov-2005 19:51, Canon Canon EOS 300D DIGITAL, 4.0, 18.0mm, 0.017 sec, ISO 800
03-Nov-2005 12:14, NIKON E8700, 4.3, 12.7mm, 0.014 sec, ISO 50
03-Nov-2005 13:23, Canon Canon PowerShot A95, 5.0, 11.4375mm, 0.005 sec, ISO 50
 
02-Nov-2004 13:18, Canon Canon PowerShot A95, 5.0, 9.625mm, 0.006 sec, ISO 50