Video: ไตรโคเดอร์มา ในรายการ เกษตร9ไกล

Video: ไตรโคเดอร์มา ในรายการ เกษตร9ไกล

จิระเดช แจ่มสว่าง No Comment
videos

ไตรโคเดอร์มา ในรายการ เกษตร9ไกล

โดย รศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง

ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ในรายการ: เกษตร9ไกล

ออกอากาศ: 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ทางสถานีโมเดิร์น 9 18.00น. ก่อนเคารพธงชาติ

ผลิตโดย: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ที่มา :https://www.facebook.com/photo.php?v=333270893431995